Obrazovni sistem skautstva

Cilj

Skautstvo je obrazovni pokret mladih ljudi. Obrazovanje se u svom širem smislu smatra procesom tokom kojeg svako od nas razvija razne sposobnosti, tokom ?itavog života, kao pojedinac i kao ?lan društva. Cilj obrazovanja, u najširem smislu, je da doprinese punom razvoju jedne samostalne, požrtvovane, odgovorne i posve?ene osobe.

Svrha

Širom sveta, skaute ujedinjuje zajedni?ka i delotvorna svrha skautstva, da pomognu mladim ljudima da razviju svoje pune fizi?ke, intelektualne, emocionalne, društvene i duhovne kapacitete kao pojedinci i kao deo društva, i tako doprinese razvoju boljeg sveta.

Principi

Gde god da su, ?lanovi su posve?eni principima (to jest, vrednostima) na kojima je zasnovano skautstvo:

Dužnost prema sebi
Dužnost prema drugima
Dužnost prema duhovnovnoj realnosti
Principi stvaraju osnovu eti?kog koda koji upravlja celim Pokretom i li?nog na?ina života koga se pridržava svaki ?lan. Principi govore o aktivnoj i konstruktivnoj posve?enosti duhovnim vrednostima života, okruženja i samog pojednica.

Metod

Skautstvo teži da doprinese razvoju svakog pojedinca kroz jedinstven metod progresivnog obrazovanja. Skautski metod je sveobuhvatan obrazovni okvir koga ?ine me?usobno povezani elementi koji treba da omogu?e mladim ljudima bogato i stimulativno okruženje za u?enje:

Pridržavanje Zavetu i Zakonima
U?enje kroz rad
?lanstvo u malim grupama (vodni sistem)
Simboli?ki okvir
Jedinstvo sa prirodom
Li?ni razvoj
Podršku odraslih

Da bi pokret postigao svoje obrazovne ciljeve, potrebno je obezbediti globalne uslove da se to desi. Stoga, skautski pokret tako?e karakteriše slede?e:

Pokret za mlade ljude, naro?ito odgovara adolescentima
Pokret mladih ljudi kojima odrasli daju podršku
Otvoren za sve
Volonterski
Nepoliti?ki
Nezavistan
Komplementaran ostalim oblicima obrazovanja
Relevantan mladim ljudima

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS