Na netu – bez granica

Najzna?ajniji postignuti rezultati su: pomo? mladim ljudima da razviju komunikaciju koriste?i nova saznanja i veštine iz informati?kih tehnologija, što ?e doprineti kvalitetnijem sprovo?enju programa za mlade, upravljanju volonterima, razvoju partnerstava i boljoj vidljivosti programa za mlade

U realizaciji je u?estvovalo 8 volontera – ?lanova projektnog tima. Direktni korisnici su 40 mladih vo?a lokalnih jedinica, a indirektno oko 1500 ?lanova iz 20 odreda izvi?a?a.

Projekat finansiralo Ministarsvo omladine i sporta Republike Srbije

Tagged under Projekti Informatika

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS